کد گالریعنوان گالری 
114خانه تاریخی شعاعیورود به گالری
113ساماندهی محله میدانگاه آقاورود به گالری
110بهسازی وساماندهی محور گریچه وکوشک صفیورود به گالری
109بهسازی محور صدره وسرفرهورود به گالری
107آموزش مدیران شهریورود به گالری
106ساماندهی محور تاریخی محتشم کاشانورود به گالری
105ساماندهی محور تاریخی علوی کاشانورود به گالری