پیام های سیستم:

        1. جنسیت :
    2. نام :
 

 3. نام خانوادگی :

  

 5. تاریخ تولد :
 7. کد ملی :

 8. تحصیلات : 
 9. رشته تحصیلی :
 10. شغل :

 13. آدرس :

 

 14. تلفن :

 15. همراه :
   17. نام کاربری : (به لاتین)
 

 18. کلمه عبور : (به لاتین)

   19. تکرار کلمه عبور : (به لاتین)
   20. آدرس ایمیل :